Logo

Our Posts

Poziv zainteresovanim kandidatima za dostavljanje idejnih rješenja mobilne zaustavne brane za krupni komunalni otpad na rijeci Ćehotini u Pljevljima

Predmet Poziva je izrada idejnog rješenja mobilne zaustavne brane za krupni komunalni otpad na rijeci Ćehotini u Pljevljima.

Cilj Poziva je izrada idejnog rješenja mobilne zaustavne brane za krupni komunalni otpad na rijeci Ćehotini u Pljevljima.

Brana treba da sakuplja krupni komunalni otpad koji pluta rijekom (plastiku i drugi plutajući otpad). Svrha brane je da se plutajući otpad ne širi nizvodno od brane, već da se na tom mjestu zaustavlja, deponuje, sakuplja i odvozi na deponiju ili reciklažni centar.

Brana treba da zadovolji sledeće karakteristike:

–           Da je fleksibilna, tj. da prati vodostaj rijeke

–           Da sadrži rješenje za fiksiranje brane za obalu rijeke

–           Da sadrži rezervoar za sakupljanje/deponovanje krupnog komunalnog otpada, koji će zaustavna brana da preusmjerava u osmišljeni rezervoar

–           Da sadrži idejno rešenje za način sakupljanja i odvoza krupnog komunalnog otpada iz rezervoara

Pravo učešća imaju fizička lica sa teritorije Crne Gore, izuzev fizičkih lica koja su zaposlena u organima Opštine Pljevlja ili im je osnivač Opština Pljevlja.

Idejno rešenje treba da sadrži: tekstualno obrazloženje koncepta Idejnog rešenja i ostalih tehničkih pokazatelja, grafičke priloge (osnova objekta, karakteristične presjeke i aksonometrijski izgled) i po mogućnosti 3D prikaz oblikovnog rešenja

Predlog idejnog rješenja mora biti potpisan šifrom u donjem desnom uglu svih listova i na CD-u.Dokumentaciju treba dostaviti u analognoj i digitalnoj formi. Radove pod šifrom slati u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Ne otvarati, Predlog idejnog rješenja mobilne zaustavne brane za krupni komunalni otpad na rijeci Ćehotini u Pljevljima”. Podatke o autoru ili autorima dostaviti u posebnoj zapečaćenoj, šifrovanoj koverti sa naznakom “Ne otvarati, Predlog idejnog rješenja mobilne zaustavne brane za krupni komunalni otpad na rijeci Ćehotini u Pljevljima – rješenje šifre”.

Autoru usvojenog Idejnog rešenja po ovom Konkursu pripada novčana nagrada u bruto iznosu od 1 000,00 €

Propozicije Poziva

1. Poziv traje od 01.08. do 31.08.2019. godine.

2. Dokumentacija Poziva se predaje lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu:

NVO “Legalis”, ulica 37. Divizije br 21/10, 84210-Pljevlja.

3. Neblagovremeno predatu i nepotpunu dokumentaciju Poziva komisija neće razmatrati.

4. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije Poziva.

5. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

6. Pristiglu dokumentaciju otvara i ocjenjuje stručna  komisija, imenovana od strane NVO “Legalis”.

7. Komisija glasanjem većine članova bira najbolje rješenje.

9. Objavljivanje rezultata Poziva će uslijediti u roku od 10 dana od dana donošenja odluke Komisije.

10. Komisija zadržava pravo da ne prihvati nijedan od pristiglih radova.

11. Kandidatučiji je rad ocijenjen kao najbolji, na predlog  Komisije mogu se sugerisati manje grafičke ispravke.

12. Potpisivanjem Ugovora i NVO “Legalis” postaje vlasnik proizvedenih dobara, čime ista stiče pravo ekskluzivne materijalne eksploatacije rješenja.

13. Potpisivanjem Ugovora kandidat je saglasan sa odredbom o izvornosti djela, te da u slučajuspora sa trećim licem samostalno snosi cjelokupnu pravno-materijalnu odgovornost.

14. NVO “Legalis” je saglasna da preče pravo dorade (redizajna) idejnog rješenja zadržava odasbrani kandidat 15. Izabrani kandidat je obavezan da NVO “Legalis”-u dostavi Idejno rješenje i sve njegove varijante u vektorskom obliku.

Opšti podaci o lokaciji/vodotoku i potrebni uslovi mogu se preuzeti ispod ovog teksta.

Zainteresovanim za učešće na Konkursu stoji na raspolaganju kontakt mob. tel. +38268-451-991 i e-mail: nvolegalis@gmail.com .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *