Logo

Omladinska politika

OMLADINSKA POLITIKA


Mladi, su lica od navršenih 15 do 30 godina života.

Mladi su jednaki u ostvarivanju prava, bez obzira na: nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, društveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo. Oni  aktivno doprinose izgradnji i njegovanju društvenih vrijednosti i razvoju društva putem različitih oblika volonterskih aktivnosti, izražavaju međugeneracijsku solidarnost, i rade na stvaranju uslova za jednako učešće u svim aspektima društvenog života mladih sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina i drugih lica i društvenih grupa koje mogu biti u riziku od diskriminatornog postupanja.

Bazicni dokumenat koji reguliše prava djeteta jeste Konvencija UN o pravima djeteta, usvojena 1989. godine, koja predstavlja prvi medunarodni ugovor koji se bavi zaštitom prava djeteta i obavezuje sve države potpisnice na njeno puno poštovanje. Konvencija uvodi nov pristup prema djeci obezbjedujuci svakom djetetu njegova gradanska, politicka, ekonomska, socijalna i kulturna prava. Ona je upustvo kako sa djecom treba postupati, kako štititi njihova prava i interese i usmjerena je na unapredenje položaja djecu u svijetu. Zalaganjem za poštovanje sopstvenih prava djeca razvijaju osjecaj odgovornosti i poštovanja prava drugih ljudi, ucešcem u donošenju odluka, uce se da preuzimaju odgovornosti za njihovu promjenu.

Ljudski Resursi

Zastita potrošača

Biznis I preduzetnistvo

Čime se bavimo

OMLADINSKA POLITIKA

Mladi, su lica od navršenih 15 do 30 godina života.

Mladi su jednaki u ostvarivanju prava, bez obzira na: nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, društveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo.

LjUDSKI RESURSI

Ljudski resursi su posebne organizacione jedinice u firmama, kompanijama koje se bavi upravljanjem ljudi od procesa selekcije do njihovog prestanka rada za tu kompaniju. Dakle, vode računa o pojedincu u okviru firme, o njihovim rezultatima i sposobnostima, kao i o dijelu organizacije koji se bavi zapošljavanjem, otpuštanjem, treningom i drugim poslovima vezanim za osoblje.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Potrošač je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nijesu namijenjene njegovom zanimanju ili poslovnoj djelatnosti.

Pojam „potrošač” upotrebljava se da opiše i razgraniči dvije vrste potrošačkih jedinica:

ljude (građane) kao potrošače i organizacije (preduzeća, ustanove) kao potrošače

BIZNIS I PREDUZETNIŠTVO

Za poslovni uspeh, pored dobre ideje potrebno je posedovati i poznavati niz pravnih, finansijskih i opštih poslovnih pravila i procedura.  Preduzetništvo je, jednostavno rečeno, svako preduzimanje nekog poduhvata – a preduzetnik je onaj ko preduzima taj poduhvat, ko je preduzimljiv. Poduhvat je najčešće poslovni, te se preduzetništvo može opisati kao osnivanje, organizacija i vođenje određenog preduzeća.

Mislite da su vam povrijeđena prava

Molimo vas da nas kontaktirate